PIAZZ POGOJI ZA UPORABNIKE

PIAZZ TERMS FOR CUSTOMER

Veljavnost: 15. 10. 2020

Valid from: October 15th 2020

 

 

Spodnji pogoji uporabe (v nadaljevanju pogoji uporabe) skupaj s Politiko zasebnosti Telekoma Slovenije (povezava) in Pogoji uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije, d.d. (povezava) vsebujejo naše podatke in podlage za uporabo spletnega mesta Piazz www.piazz.com (v nadaljevanju spletno mesto) za pregledovanje in/ali nakup izdelkov na spletnem mestu.

The terms set out below (Terms) together with the Telekom Slovenije's Privacy Policy (link) and the Terms and conditions on the use of Telekom Slovenije's websites and mobile applications  (link) tell you information about us and the basis on which you may make use of the Piazz website www.piazz.com (the Site) to browse and/or buy any of the products (Products) listed on the Site.

Spletno mesto upravlja Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju Telekom Slovenije) pod imenom Piazz.

Telekom Slovenije, d.d. (hereinafter referred also as: Telekom Slovenije), trading as Piazz (Piazz) operates the Site.

 

 

Telekom Slovenije, d.d., je podjetje registrirano v Sloveniji pod matično številko 5014018000, ID številka za DDV SI98511734, vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/24624/00, in s sedežem na naslovu Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana. Kontaktni podatki: info@piazz.com, +386 31 777 222.

Telekom Slovenije, d.d., is a company registered in Slovenia (European Union, »EU«), under company registration number 5014018000, VAT identification number SI98511734, court registration number 1/24624/00, District Court of Ljubljana and with its registered office at Cigaletova ulica 15, SI-1000 Ljubljana. Our contact: info@piazz.com, +386 31 777 222.

 

 

Spletno mesto je spletna tržnica, kjer neodvisni trgovci oz. tretje osebe iz EU v svojih trgovinah (v nadaljevanju “trgovina trgovca”) na lokalnem trgu ponujajo širok izbor izdelkov s celega sveta.

The Site is a marketplace for independent third party EU sellers (each Seller with their own shop ("Seller Shop") with the mission to offer a wide selection of global products to the local market.

 

 

Piazz je spletna tržnica, ki prek spletnega mesta omogoča sklepanje poslov, pri tem pa Piazz ni ne kupec in ne prodajalec izdelkov. Zato vam priporočamo, da se pred oddajo naročila prepričate, ali ste zadovoljni s trgovcem in njegovimi pogoji poslovanja, saj ne dajemo nobenih jamstev in zagotovil glede izdelkov, ki jih trgovec ponuja. Če se odločite za nakup prek spletnega mesta, se pogodba (v nadaljevanju pogodba) sklene med vami in trgovcem. Piazz ni ena od pogodbenih strank in ni odgovoren za pogodbo ali kakršne koli zahtevke ali nesoglasja, ki bi iz nje izhajali, ter ne deluje kot prodajalčev agent. Zato spodnji pogoji uporabe predstavljajo sestavni del pogodbe med vami in trgovcem, prav tako se na trgovca nanašata zaimka mi in naš. Pogodbo sestavljajo ti pogoji uporabe (in drugi v njih navedeni dokumenti) in podatki ter pogoji trgovca, navedeni na strani trgovine posameznega trgovca. »Moj račun« je enoličen račun uporabnika na spletnem mestu, povezan s posameznim e-naslovom.

Please note that although Piazz provides the marketplace to help facilitate transactions, which are carried out through the Site, Piazz is neither a buyer nor a seller of the Products. Therefore, we recommend that before placing an order you make sure that you are happy with the Seller and its terms you are dealing with as we cannot give any guarantee or warranty as to the Products supplied by the Seller. Should you proceed to purchase a Product through the Site the contract is formed solely between you and the Seller (Contract). Piazz is not a party to that Contract, is not liable for the Contract or any claim or dispute arising out of or in connection with it nor is Piazz acting as the Seller's agent. Therefore, the Terms set out below apply to the Contract between you and the Seller and references in the Terms to "we", "us" and "our" shall relate to the Seller. A Contract will comprise of these Terms (and any other documents referred to therein), and the information on the Seller Shop page. “My account” describes a unique customer account on the Site related to an individual email address.

Ti Pogoji (in drugi v njih navedeni akti) se lahko spremenijo ali dopolnijo, kot določa 20. člen. Ko nameravate oddati naročilo, vedno preverite pogoje uporabe, da boste seznanjeni z veljavnimi pogoji uporabe. Ti pogoji uporabe so bili nazadnje spremenjeni 15. 10. 2020.

The Terms (and the documents referred to in them) may be updated from time to time as set out in clause 20. Every time you wish to order Products, please check these Terms to ensure you understand the terms which will apply at that time. These Terms were most recently updated on October 15th 2020.

 

 

1.   POGOJI POGODBE S TRGOVCI

1.   TERMS OF CONTRACT WITH SELLER

Ti pogoji uporabe veljajo za vse pogodbe, ki jih s trgovci sklenete za nakup izdelkov. Pred naročanjem izdelkov na spletnem mestu jih pozorno preberite in se prepričajte, da jih razumete. Pred oddajo naročila morate v potrditvenem polju označiti, da se strinjate s temi pogoji uporabe. Če pogojev ne sprejmete, ne boste mogli naročiti izdelkov na spletnem mestu. Priporočamo, da si izvod teh pogojev natisnete ali shranite v računalnik za morebitno uporabo v prihodnje.

These Terms will apply to any Contract between you and the Seller for the sale of Products to you. Please read these Terms carefully and make sure that you understand them, before ordering any Products from the Site. Please note that before placing an order, you will be asked to agree to these Terms by marking the checkbox before submitting your order. If you refuse to accept these Terms, you will not be able to order any Products from the Site. You should print a copy of these Terms or save them to your computer for future reference.

Podatki o posameznem trgovcu, vključno z imenom podjetja in trgovine, sedežem podjetja in po potrebi naslovom za trgovanje, so objavljeni na spletnem mestu trgovine trgovca.

Information on each Seller including the company name, shop name, registered office and, where applicable, the trading address, are available on the Seller Shop page.

 

 

2. NAŠI IZDELKI

2.   OUR PRODUCTS

Slike izdelkov na strani so informativne narave. Prizadevamo si kar najbolj točno prikazati barve izdelkov, ne moremo pa zagotoviti, da bodo te natančno prikazane tudi na zaslonu vaše naprave.  Izdelki se lahko od slik nekoliko razlikujejo. Prizadevamo si za kar največjo natančnost, vendar lahko pride pri navedenih velikostih, težah, zmogljivostih, dimenzijah in merah do določenih odstopanj. Embalaža izdelkov se lahko razlikuje od prikazane na fotografijah na strani. Za stanje dostavljenih izdelkov je odgovoren prodajalec.

The images of the Products on the Site are for illustrative purposes only. Although we have made every effort to display the colours accurately, we cannot guarantee that your device`s display of the colours accurately reflect the colour of the Products. Your Products may vary slightly from those images. Although we have made every effort to be as concise as possible, all sizes, weights, capacities, dimensions and measurements indicated on the Site can have a certain disparity. The packaging of the Products may vary from that shown on images on the Site. Seller is responsible for the condition of the products delivered to you.

Dobava izdelkov, prikazanih na strani, je odvisna od njihove razpoložljivosti. Če naročeni izdelek ni na voljo, vas bo trgovec o tem obvestil in začel postopek vračila plačanih sredstev v znesku polne cene izdelka in povezanih stroškov pošiljanja. To lahko traja več delovnih dni.

All Products shown on the Site are subject to availability. Seller will inform you by email as soon as possible if the Product you have ordered is not available and will immediately cancel the capture of your funds for the full price of the product and the corresponding shipping costs. This may take several business days.

 

 

3.   UPORABA STRANI

3.   USE OF THE SITE

Vašo uporabo tega spletnega mesta urejajo Pogoji uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije, d.d. (link). Dokument pozorno preberite, saj vsebuje pomembne pogoje, ki veljajo za vas.

Your use of the Site is governed by Terms and conditions on the use of Telekom Slovenije's websites and mobile applications (link). Please take the time to read this document as it includes important terms which apply to you.

 

 

Zlasti se strinjate:

In particular, you agree:

●      da bodo vaše objavljene ocene trgovcev in izdelkov iskrene, poštene ter resnične in

●      to post or publish feedback on Sellers or Products which is honest, fair and factual; and

●      da ne boste objavljali vsebin, ki so po naravi obrekljive, klevetniške, žaljive, napačne, zavajajoče ali na kakršen koli način neresnične.

●      to refrain from posting or publishing any content or materials which are libellous, slanderous, offensive, incorrect, misleading or inaccurate in any way.

Zaradi velikega števila trgovcev in izdelkov na tem spletnem mestu ne moremo preveriti vseh objavljenih komentarjev. Zato vas prosimo, da nas o kakršnih koli sramotilnih, nezakonitih ali žaljivih objavah nemudoma obvestite prek e-pošte na info@piazz.com. Objave bomo pregledali in ustrezno ukrepali.

Due to the volume of Sellers and Products on the Site we are unable to review all comments given in the feedback sections. Therefore, we ask you to let us know of any defamatory, illegal or offensive posts immediately by contacting us via email at info@piazz.com . We will then review these and take the appropriate action.

Sprejemate in potrjujete, da vam lahko zaradi uporabe tega spletnega mesta v nasprotju s temi pogoji in drugimi v tem dokumentu navedenimi akti preprečimo dostop do spletnega mesta.

You acknowledge and accept that your failure to use the Site in accordance with these Terms and any document referred to in these Terms may result in your access to the Site being blocked.

 

 

4.   VAŠ RAČUN

4.   YOUR ACCOUNT

Splošno

General

Če vam Telekom Slovenije dovoli ustvariti račun na našem spletnem mestu, je ta račun le za vašo osebno uporabo in ni prenosljiv. Uporabe svojega računa ne smete dovoliti nobeni drugi osebi, prav tako drugih ne smete pooblastiti za njegovo uporabo. Poskrbite za ustrezno varovanje gesla in drugih podatkov o računu ter identiteti in zagotovite njihovo zaupnost. V primeru kakršne koli kršitve varnosti (kot npr. izgube, kraje ali nepooblaščenega razkritja ali uporabe gesla) nas morate o tem nemudoma obvestiti. Če vaš račun ali identiteto uporabijo tretje osebe, ste za to odgovorni vi (razen v primerih, ko bi do tega prišlo zaradi naše krivde).

If Telekom Slovenije permits you to create an account on our website, this is for your personal use only and is non-transferable. You must not authorise or permit any other person to use your account. You must take reasonable care to protect and keep confidential your password and other account or identity information. You must notify us immediately of any apparent breach of security such as loss, theft, misuse or unauthorised disclosure or use of a password. You are responsible for third parties who use your account or identity (unless and to the extent that we are at fault).

Vaš račun na našem spletnem mestu lahko kadar koli in zaradi katerega koli razloga ukinemo, pri čemer vas lahko o tem obvestimo vnaprej ali ne, ter zbrišemo vse podatke, ki jih račun vsebuje.

We are entitled at any time for any reason and with or without notice to terminate your account on our site including deletion of all data contained therein.

Uporabnik ne sme poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta in mobilnih aplikacij, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o katerem koli drugem uporabniku. Na vseh spletnih mestih Piazz in v vseh aplikacijah so prepovedane naslednje aktivnosti:

A user must not try to gain unauthorized access to any services on the website and mobile apps, the computer system, the network connected to the system, or data on any other user. The following activities are prohibited on all Piazz websites and mobile apps:

·         vsakršna diskriminacija zaradi rase, nacionalne, verske ali politične pripadnosti ter spolne usmerjenosti;

·         discrimination of any kind on account of race, nationality, religion, political affiliation or sexual orientation;

·         nezakonite aktivnosti;

·         illegal activities;

·         uporaba storitve za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, oglasnih ipd.) sporočil;

·         using services for sending unsolicited (inappropriate, advertising, etc.) messages;

·         kakršno koli nadlegovanje drugih uporabnikov storitev spletnega mesta Piazz.

·         any harassment of other users using Piazz‘s services.

 

 

Z registracijo potrjujete, da ste stari vsaj 18 let. Mladoletne osebe se ne smejo registrirati kot uporabniki Piazza, prav tako pa teh pogojev uporabe v njihovem imenu ne morejo sprejeti njihovi starši ali skrbniki. Če živite v  pokrajini ali državi, v kateri veljajo dodatne ali drugačne zahteve glede starosti pri razkrivanju osebno določljivih podatkov ali uporabi te storitve, z registracijo zagotavljate, da vaše posredovanje osebno določljivih podatkov in naša uporaba teh podatkov skladno z našo Politiko zasebnosti ne kršita zakonodaje in predpisov, ki veljajo v vaši zvezni državi, pokrajini ali državi.

By registering as a user, you certify that you are 18 years of age or older. Children under the age of 18 may not become a Piazz user and parents or legal guardians may not agree to these Terms on their behalf. If you are a resident of a  province or country that imposes additional or different age requirements for disclosure of personally-identifiable information or for the use of the Service, by registering as a user, you hereby represent that your registration as a user, the provision of your personally-identifiable information to us and our use of such personally-identifiable information as stated in our Privacy Policy, does not violate the applicable laws or regulations of such state, province or country.

 

 

Piazz si pridržuje pravico zavrniti ali ukiniti račun, če uporabnik krši te pogoje uporabe, Pogoje uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije, d.d., Politiko zasebnosti ali druge pogoje, ki veljajo za spletno tržišče Piazz.

Piazz reserves the right to refuse an account or terminate an account if user is in breach of these terms, Terms and conditions on the use of Telekom Slovenije's websites and mobile applications, Privacy Policy or other terms that are applicable for Piazz marketplace.

Registracija na Piazzu

Registration to Piazz

Uporabnik v postopku registracije ustvari svoj uporabniški račun prek storitve Telekoma Slovenije Moja prijava. Uporabnik določi uporabniško ime (e-naslov) in geslo ter vpiše vse druge zahtevane podatke (e-naslov, ime in priimek,…). Telekom Slovenije uporabniku na vneseni e-naslov pošlje e-sporočilo s povezavo, prek katere uporabnik potrdi svoj e-naslov in aktivira svoj profil ter tako zaključi postopek registracije in s tem ustvari svoj uporabniški profil na Piazzu (v nadaljevanju profil). Registrirani uporabniki (v nadaljevanju registrirani uporabniki) morajo v času uporabe Piazza skrbeti za točnost in ažurnost podatkov.

During the registration process the user account is created with the use of  Telekom Slovenije’s ”Moja prijava” service. The user provides their username (email address) and password, and enters all other required data (email, first and last name,…). In order to verify the email address and complete the registration process, Telekom Slovenije sends an email to the email address the user entered  with a link, which the user must confirm in order to activate their profile and complete the registration process, as well as to create their Piazz user profile (hereinafter: profile). Registered users of the Piazz (hereinafter:  registered user) are responsible for ensuring that their data are accurate and up to date for the duration of their use of Piazz.

 

 

Uporabniki Telekoma Slovenije lahko za registracijo računa na Piazzu uporabijo svoj obstoječi račun Moj Telekom.

Telekom Slovenije’s existing customers can use their existing “Moj Telekom” account to register a Piazz account.

Prijava v Piazz

Logging in to Piazz

Registrirani uporabnik se na Piazz prijavi z vpisom uporabniškega imena (e-naslova) in gesla v storitvi Moja prijava.

A registered user logs in to Piazz by entering their username (email address) and password on “Moja prijava” service.

Identifikator računa

Account Identifier

Vaš enolični identifikator za račun je enak e-naslovu, ki ga uporabite pri registraciji. Svoje osebne podatke (ime, naslov bivališča, naslov za dostavo, telefonsko številko ipd.) lahko kadar koli spremenite pod možnostmi v »Moj račun«. E-naslov lahko spremenite po postopku v Moja prijava ali Moj Telekom – preverite na spletnem mestu Moja prijava. 

Your unique account identifier is your registered email address. All personal information (name, address of residence, delivery address, telephone number,...) can be changed in your “My account” options at any time. Email address may be changed according to Moja prijava process or Moj Telekom process respectively – please check it on Moja prijava website.  

 

 

5.   OCENE, KOMENTARJI IN DRUGA VSEBINA

5.   REVIEWS, COMMENTS AND OTHER CONTENT

Objavljate lahko ocene, komentarje in drugo vsebino ter posredujete predloge, ideje, pripombe, vprašanja in druge informacije, pri čemer vsebina ne sme biti nezakonita, opolzka, grozilna ali obrekljiva, ne sme posegati v zasebnost drugih ali v pravice intelektualne lastnine (vključno s pravico do lastne podobe) ali kako drugače škodovati tretjim osebam. Ne smete uporabljati lažnega e-naslova ali se lažno predstavljati kot tretja oseba ali subjekt in Piazz si pridržuje pravico (vendar ne prevzema obveznosti) takšno vsebino odstraniti ali urediti.

You may post reviews, comments and other content; and submit suggestions, ideas, comments, questions, or other information, so long as the content is not illegal, obscene, threatening, defamatory, invasive of privacy, infringing of intellectual property rights (including publicity rights), or otherwise injurious to third parties. You may not use a false email address, impersonate any person or entity, Piazz reserves the right (but not the obligation) to remove or edit such content.

Izjavljate in jamčite, da imate v lasti ali kako drugače upravljate pravice do vsebin, ki jih objavljate, da so te vsebine točne, njihova uporaba ne krši teh pravil in ne bo škodovala nobenemu posamezniku ali subjektu ter da boste Piazzu poravnali vso škodo zaradi morebitnih zahtevkov, ki bi izhajali iz vsebin, ki jih ponujate. Piazz ima pravico, vendar ni obvezan spremljati, urejati ali odstranjevati takšne aktivnosti in vsebine. Piazz ne prevzema nobene odgovornost in obveznosti glede vsebin, ki jih objavite vi ali tretje osebe.

You represent and warrant that you own or otherwise control all of the rights to the content that you post; that the content is accurate; that use of the content you supply does not violate this policy and will not cause injury to any person or entity and that you will indemnify Piazz for all claims resulting from content you supply. Piazz has the right but not the obligation to monitor and edit or remove any activity or content. Piazz takes no responsibility and assumes no liability for any content posted by you or any third party.

6.   UPORABA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

6.   HOW WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION

Vaše osebne podatke uporabljamo skladno z zakoni in predpisi, temi pogoji uporabe, Pogoji uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije, d.d. (povezava) in Politiko zasebnosti Telekoma Slovenije (povezava). Dokumente pozorno preberite, saj vsebujejo pomembne pogoje, ki veljajo za vas.

Your personal information will be used in accordance with laws and regulations, these terms, the Terms and conditions on the use of Telekom Slovenije's websites and mobile applications (link) and Telekom Slovenije's Privacy Policy (link). Please take the time to read these documents, they include important terms which apply to you.

 

 

Ko ustvarite račun na spletnem mestu, lahko Piazz vaše osebne podatke in podatke o uporabi spletnega mesta uporabi za zagotavljanje storitev, vključno z neposrednim trženjem.

When you create an account on website Piazz may use your personal information and data on the use of website, to provide services including direct marketing.

 

 

Ko opravite nakup prek Piazza, Piazz vaše osebne podatke (vključno z imenom in priimkom, naslovom, naslovom za dostavo, telefonsko številko) posreduje prodajalcu, ki jih lahko uporabi za izpolnitev vašega nakupa (dostavo, obračun, račun, plačilo, pomoč, garancijske zahtevke, obveščanje o odpoklicih ipd.). Piazz brez uporabnikovega soglasja njegovega e-naslova v postopku nakupa ne posreduje trgovcem.

When you make a pruchase through Piazz, Piazz will send your personal information (your complete name, adress, delivery adress, telephone number) to Seller, which may use it in due course of your purchase (delivery, billing, invoicing, payment, support, warranty claims, recall notices …). Unless authorized by user Piazz will not, in due course of purchase on website, transfer user’s email address to Sellers.

RAČUN IN PODATKI O NAKUPIH

ACCOUNT AND PURCHASE DATA

Za dostop do določenih storitev na naših spletnih mestih ali dostop do svojih podatkov, povezanih s storitvami Piazz, se morate prijaviti v svoj račun.

To access certain services on websites or if you want to access your data on the Piazz services, you must  log in to your account to obtain access.

Pri ustvarjanju računa morate vnesti zahtevane podatke (e-naslov, ime in priimek). Lahko vpišete tudi dodatne podatke (npr. naslov, poštno številko, kraj, spol, telefonsko številko, datum rojstva in druge podatke, kot je navedeno na spletnem mestu). Pri uporabi spletnega mesta boste morda morali posredovati dodatne podatke (npr. naslov za dostavo), potrebne za izvedbo posamezne storitve.

When creating an account you must provide required data (email, first and last name). You may provide additional data (such as, address, postal code, city, gender, phone number, date of birth, or other data as provided on website). When using website services you may be required to provide additional data (such as delivery address) required for particular service.

Pri nakupu prek spletnega mesta se podatki o tem nakupu (npr. opis blaga/storitev, količina, cena, datum nakupa) shranijo.

When making a purchase through website, data regarding that purchase (such as description of goods/services, quantity, price, date of purchase) shall be stored.

Vaši podatki bodo ostali shranjeni, dokler bo vaš račun odprt. Brez poseganja v vašo pravico do izbrisa osebnih podatkov lahko vaše podatke shranjujemo do 5 let po zaprtju računa.

Your information shall be stored as long as account is open. Without prejudice to individual’s right to request deletion of data, your information may be stored up to 5 years after termination of an account.

PLAČEVANJE

PAYMENT

Piazz za plačila prek spletnega mesta uporablja storitve ponudnika plačilnih storitev. Piazz in ponudnik plačilnih storitev skupno upravljata osebne podatke, povezane s plačilom, in sta opredelila dolžnosti vsakega glede varovanja osebnih podatkov pri plačilnih storitvah, ki jih na spletnem mestu zagotavlja ponudnik plačilnih storitev. Podatki o ponudniku plačilnih storitev so navedeni na spletnem mestu Piazz. Ponudnik plačilnih storitev bo vaše osebne podatke obdeloval za namene prejemanja in izvajanja plačil, upravljanja odnosov s strankami ter reklamacij in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma. Ponudnik plačilnih storitev ima pravilnik o shranjevanju podatkov, skladen z veljavno zakonodajo. Več o tem, kako ponudnik plačilnih storitev obdeluje vaše osebne podatke, si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti na njegovem spletnem mestu (povezava je objavljena na spletnem mestu Piazz). Kakršne koli zahteve glede obdelave osebnih podatkov lahko posredujete Piazzu skladno s Politiko zasebnosti. Če se zahteva nanaša na obdelavo s strani ponudnika plačilnih storitev, vam Piazz lahko odgovori s pooblastilom ponudnika plačilnih storitev, sicer mu bo vašo zahtevo posredoval.

Piazz uses payment service provider for payments on website. Piazz and payment service provider are joint controllers of personal data related to payment and have determines their respective responsibilities with regard to personal data protection with regard to payment services provided by payment service provider on website. Payment service provider’s information is listed on Piazz website. Payment service provider shall process your personal data for purposes of receiving and executing payment transactions, managing customer relation and claims, com-batting money laundering and the financing of terrorism. Payment service provider has data storage policy compliant with the applicable regulations. Further information on personal data processing by payment service provider is provided in payment service providers Privacy Policy available on its web pages (link available in Piaz website). You may address any requests regarding personal data processing to Piazz in accordance with Privacy Policy. If request applies to processing by payment service provider Piazz may provide you with reply if authorized by payment service provider otherwise Piazz shall forward such request to payment service provider.

UPRAVLJANJE

MANAGEMENT

Spletno in mobilno mesto Piazz vam omogoča vpogled v osebne podatke, povezane z vašim računom, in njihovo spreminjanje po potrebi in skladno s pogoji uporabe. Vaš uporabniški račun vsebuje vse obvezne podatke in podatke, ki ste jih vnesli prostovoljno.

The Piazz portal website and mobile site provide you with an overview of your personal data connected to your account and you can also change such data, where applicable and subject to terms and conditions. Your user account includes all the mandatory data, as well as the data entered by you at your discretion.

 

 

PIŠKOTKI

COOKIES

Veljajo vsa določila glede piškotkov, kot so določena v Pogojih uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije, d.d. Svojo izbiro in nastavitve glede piškotkov si lahko kadar koli ogledate in spremenite na spletnem mestu Piazz. Več o piškotkih si lahko preberete na spletnem mestu Piazz.

All stipulations regarding cookies, that are described in Terms and conditions on the use of Telekom Slovenije's websites and mobile applications apply. You may see and change yourir cookies' preferences and settings on Piazz website at any time. More information regarding cookies is available on the Piazz website.

 

 

7.        ZA ZASEBNE UPORABNIKE

7.        IF YOU ARE A RESIDENTIAL CONSUMER

Ta določba velja le za potrošnike oz. fizične osebe, ki ne delujejo v okviru gospodarske dejavnosti (npr. trgovske, poslovne, obrtne ali svobodne dejavnosti).

This clause only applies if you are a consumer, that is a natural person who is acting outside the scope of an economic activity (e.g. trade, business, craft, liberal profession).

 

 

Potrošniki lahko izdelke prek spletnega mesta kupujejo le, če so stari vsaj 18 let. Nekateri izdelki, ki se prodajajo prek Piazza, so namenjeni odraslim in za njihov nakup morate biti stari vsaj 18 let, kar je navedeno v opisu izdelka ali podatkih o njem na spletnem mestu.

As a consumer, you may only purchase Products from the Site if you are at least 18 years old. Certain listings on Piazz are intended for adults and you must be at least 18 years of age to purchase them, as detailed under Product's description or Product's information shown on the Site.

 

 

Sprejemate in se strinjate, da lahko Piazz pri naročilu takšnega izdelka preveri vašo starost. Če nadaljujete z naročilom izdelka prek spletnega mesta, se to šteje kot vaše soglasje s preverjanjem. Če s preverjanjem ne soglašate, ne naročajte izdelkov prek spletnega mesta.

You acknowledge and accept that Piazz may perform proof of age checks when you make an order for a Product. Please note that in proceeding to order a Product through the Site, you consent to these checks being carried out. If you do not consent to these checks being carried out, you should not order Products through the Site.

Piazz si pridržuje pravico po lastni presoji zavrniti storitev, ukiniti račun ali vam odvzeti pravico do uporabe storitev, odstraniti ali urediti vsebine ali preklicati naročilo.

Piazz reserves the right to refuse service, terminate accounts, terminate your rights to use our services, remove or edit content, or cancel orders in our sole discretion.

 

 

8.    ZA POSLOVNE UPORABNIKE

8.   IF YOU ARE A BUSINESS CUSTOMER

Če niste zasebni uporabnik, nakupa izdelkov preko spletnega mesta ne morete opraviti.

If you are not a residential consumer you can not purchase Products from the Site.

 

 

9.   VAŠA POGODBA Z NAMI

9.   HOW THE CONTRACT IS FORMED BETWEEN YOU AND US

O korakih naročanja prek spletnega mesta si lahko več preberete v odgovorih na pogosta vprašanja na spletnem mestu.

For the steps you need to take to place an order on the Site, please see the FAQ section on the Site.

 

 

Med postopkom naročanja lahko pred oddajo naročila preverite podatke in popravite napake. Pozorno preberite in preverite naročilo na vsakem koraku postopka naročanja.

Our order process allows you to check and amend any errors before submitting your order. Please take the time to read and check your order at each page of the order process.

 

 

Ko oddate naročilo, boste prejeli e-sporočilo Piazza, da smo vaše naročilo prejeli (potrditev naročila). Vendar to ne pomeni, da je trgovec  sprejel vaše naročilo. Brez poseganja v vašo pravico do vračila izdelka, kot jo določajo ti pogoji uporabe, lahko naročilo izdelka brezplačno prekličete do prejema trgovčevega obvestila, da je bilo naročilo odpremeljeno (na strani Moja naročila izberite naročilo, ki ga želite preklicati, kliknite Kontaktni obrazec in izberite razlog »preklic naročila«). Trgovec bo začel postopek vračila vaših sredstev v znesku polne cene izdelka in povezanih stroškov pošiljanja.

     After you place an order, you will receive an email from Piazz acknowledging that we have received your order ("Order Confirmation"). However, please note that this does not mean that your order has been accepted by the Seller. Without affecting your rights to return the Product(s) set out in these Terms, you can cancel your order for a Product at no cost to you before the Seller’s shippment confirmation (Go to My orders page, select the order that you want to cancel, choose Contact seller and pick the reason »cancel the order«). The Seller shall trigger a cancelation of the captured funds’ for the full amount of the product price and corresponding shipping costs.

 

 

Če vam trgovec izdelka ne more dobaviti (ker ga na primer ni na zalogi, ni več na voljo, ali ker je pri ceni na spletnem mestu prišlo do napake), vas bo trgovec o tem obvestil in pričel z vračilom vaših sredstev v znesku polne cene izbranega izdelka in povezanih stroškov pošiljanja.

If a Seller isunable to supply you with a Product (for example because that Product is not in stock, no longer available or because of an error in the price on the Site), a Seller will inform you of this and will cancel the capture of funds for the full amount of your chosen product and shipment costs.

 

 

10.               PRAVICA POTROŠNIKA DO VRAČILA BLAGA IN POVRNITVE KUPNINE

10.               YOUR CONSUMER RIGHT OF RETURN AND REFUND

Vse zahtevke za vračilo kupnine oz. vračilo blaga uporabnik ureja neposredno s prodajalcem v razdelku Moj račun. Trgovec o takšnih zahtevkih prejme obvestilo prek e-pošte. Uporabnik lahko vloži reklamacijo, če ima izdelek napake, je bil zavajajoče opisan, je poškodovan ali ni bil dostavljen, ali pa prekliče naročilo, če želi uveljavljati svoje potrošniške pravice po Uredbi EU. Trgovec bo skladno s temi pogoji uporabe sprožil postopek vračila vaših sredstev v znesku polne cene izdelka in povezanih stroškov pošiljanja.

Any requests for refunds or returns for any Product(s) by a consumer shall be dealt directly between you and the affected Seller through your “My account”. The Seller will receive an email notification about these requests. Customers shall raise a dispute ("Dispute") if the product is faulty, mis-described, damaged or not delivered or a cancellation ("Cancellation") if they wish to exercise their consumer rights under the EU regulation. Subject to the provisions of these Terms, the Seller shall trigger a refunds for the full amount of the product price and corresponding shipping costs.

 

 

Ko trgovec sproži vračilo kupnine, vam bo povrnjena prodajna cena izdelka (in po potrebi stroški pošiljanja), plačana za izdelek/ke. Obdelava vračila kupnine lahko traja več dni.

Where the Seller triggers a refund, the Product Sales Price (and where applicable, the postage costs) paid in respect of the refunded Product(s) will be returned to you. It may take several days for a refund to be processed.

 

 

Za namen tega člena »vračljiv izdelek« pomeni izdelek, ki ga lahko vrnete in ni naveden v tem odstavku. Pravica do preklica naročila ne velja za artikle, narejene po specifikaciji potrošnika (npr. grafike po naročilu), razen ko potrošnik naroči artikle z izbiro vnaprej določenih možnosti nadgradnje ali izdelke iz standardnih komponent. V izogib dvomom, naročilo neodprtih in zapečatenih artiklov lahko prekličete oz. izdelke vrnete, če ne gre za enega od naslednjih artiklov: artikle po naročilu potrošnika, pokvarljivo blago, vključno s hrano, pijačo in svežim cvetjem, zvočne ali video posnetke, ki jih je potrošnik odprl oz. odpečatil, časopise, periodične publikacije ali revije ali artikle, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče vrniti (npr. artikle, ki jih fizično ni mogoče vrniti ali kjer artikli ne morejo biti povrnjeni v stanje, v katerem so bili dobavljeni (npr. elastične hlačne nogavice), ki spadajo med nevračljive izdelke.

For the purposes of this clause a "Cancellable Product" shall mean a Product that is capable of return and is not listed in this paragraph. The cancellation right does not apply in the case of personalised items that are specifically made to a consumer's specification (e.g. a custom made print), except where the consumer has chosen items from pre-determined upgrade options or standard off-the-shelf components. For the avoidance of doubt, items with unopened or sealed hygiene seals may be cancelled or returned unless they are any of the following: personalised items, perishable items, including food, drink and fresh flowers, audio or video recordings or computer software which a consumer has unsealed or opened, newspapers, periodicals or magazines and items that by their nature cannot be returned (such as where it is physically impossible to return items or where items cannot be restored to the same physical state as they were supplied (e.g. nylon tights), (each a "Non-cancellable Product").

 

 

10.1. Izdelki z napakami, poškodbami ali zavajajočimi opisi

10.1. Faulty, damaged and misdescribed products

Če ste pravilno obvestili trgovca o napaki, imate pravico od trgovca zahtevati, da:

-               odpravi napako na blagu ali

-               vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-               blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-               povrne plačani znesek.

 

Če zahtevate vračilo kupnine za izdelek z napako, poškodbo ali zavajajočim opisom, vam bo trgovec ponudil eno od naslednjih možnosti:

If you notified the Seller according to the regulation, you have the right to exercise one of the following options from the Seller:

-          eliminate the defect in the goods or

-          reimburse part of the amount paid in proportion to the defect, or

-          replace the defective goods with new flawless goods, or

-          reimburse the entire payment.

If you require a refund because a Product is faulty, damaged or misdescribed, one of the following return scenarios will be offered by the seller:

●      na embalaži izdelka je nalepka za vračilo izdelka s plačano poštnino;

●      pre-paid returns label has to be provided on the product packaging

●      skupaj z vračilom polne cene izdelka boste prejeli povračilo razumnih stroškov pakiranja in pošiljanja (standardne poštnine), ki so vam nastali z vračilom izdelka trgovcu;

●      reasonable postage and packing costs (being standard postage cost) incurred by You in returning the Product(s) to the Seller must be refunded to the consumer along with the full cost of the Product;

●      ponudil vam bo vračilo kupnine brez zahteve po vračilu vračljivega izdelka.

●      Offer You a refund without requesting the Cancellable Product must be returned.

Če po tem členu vrnete izdelek zaradi napake ali zavajajočega opisa, vam bo trgovec v celoti povrnil ceno izdelka z napako, vse povezane stroške pošiljanja in razumne stroške vračila izdelka.

If you have returned the Products to the seller under this clause, because they are faulty or mis-described, the seller shall refund the price of a defective Product in full, any applicable delivery charges and any reasonable costs you incur in returning the item.

Po pravu EU je trgovec odgovoren za vsako neskladnost, odkrito v dveh letih od dobave blaga, pri tem pa imate po nacionalnem pravu lahko tudi dodatne pravice.

Under EU law, Sellers are liable for any lack of conformity that becomes apparent within a minimum of two years from delivery of the goods; national laws may give the consumer additional rights.

 

 

10.2. Varstvo potrošnikov

10.2. Consumer protection regulation

Kot potrošnik imate zakonsko pravico odstopa od pogodbe po pravu EU. To pomeni, da trgovca, če si v določenem času od nakupa premislite ali se zaradi različnih razlogov odločite, da izdelka ne boste obdržali, obvestite o svoji odločitvi, da boste preklicali pogodbo in želite vračilo kupnine. Pravica do preklica pogodbe ne velja v primeru nevračljivih izdelkov.

If you are a consumer, you have a legal right to cancel the Contract under EU legislation. This means that during the relevant period if you change your mind or for any other reason you decide you do not want to keep a Product, you can notify Seller of your decision to cancel the Contract and receive a refund. However, this cancellation right does not apply in the case Non-Cancellable products.

 

 

Vaša zakonska pravica odstopa od pogodbe začne teči na dan, ko pošiljko prejmete. V 14 (štirinajstih) dneh lahko odstopite od pogodbe, pri čemer rok začne teči dan po dostavi izdelka. V primeru pogodbe za storitve ali pogodbe za digitalne spletne vsebine (npr. enkraten nakup e-knjige, ali datoteke s filmom ali glasbo) lahko pogodbo prekličete v 14 (štirinajstih dneh) od njene sklenitve.

Your legal right to cancel a Contract starts from the date on which the Product(s) have been delivered to you. You have a period of 14 (fourteen) days in which you may cancel, starting from the day after the day you receive the Products. You have 14 days to freely cancel the contract, from its conclusion in the case of service contract or contract for online digital content (e.g. one-off acquisition of a specific eBook, movie or music file).

 

 

Če vam trgovec zagotovi storitve, morate poravnati razumne stroške storitev, zagotovljenih na vašo zahtevo v času do preklica pogodbe v tem 14-dnevnem obdobju.

If the Seller provides you services, you have to bear the reasonable costs for the service provided upon your request during the 14-day withdrawal period.

 

 

Če prodajalec ponuja izdelke, ki so iz pravice do odstopa od pogodbe izvzeti (npr. pokvarljivo hrano) ali bi lahko bili iz te pravice izvzeti pod določenimi pogoji (npr. odprti izdelki, ki so bili zaradi higienskih razlogov zapečateni), za te in/ali takšne izdelke ne morete uveljavljati pravice do preklica (nevračljivi izdelki).

If the Seller provides you products that are exempted from the right of withdrawal (e.g. perishable foodstuffs) or may be exempted from the right of withdrawal under certain conditions (e.g. in the event of unpacking of goods sealed for hygienic reasons), you do not benefit from the right of withdrawal in respect of certain goods and/or the circumstances you lose the right of withdrawal in respect of certain goods (Non-Cancellable Products).

Za odstop od pogodbe se prijavite v svoj račun. Naročilo poiščite na seznamu nedavnih naročil, poiščite želene izdelke in za začetek postopka izberite “odpri pritožbo” ter izberite razlog “pravica do preklica naročila”. Preklic pogodbe začne veljati na dan, ko vložite zahtevek prek spletnega mesta.

To cancel a Contract, please log in to your "My Account". You can find the order from the list of recent orders, locate the specific product(s), select the “open dispute” option and select “right to retract order” to begin the process . Your cancellation is effective from the date you submitted the dispute through the system on the Site.

 

 

Prejeli boste vračilo v znesku plačane cene izdelka in povezanih stroškov dostave. Trgovec vam bo vsa prejeta plačila vrnil prek istega plačilnega sredstva, kot ste ga uporabili za prvotno plačilo, pri čemer vam mora denar vrniti čim prej oz. najkasneje v 14 dneh od dne, ko ste ga obvestili o svoji odločitvi, da odstopite od pogodbe. Trgovec lahko denar zadrži, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali potrdila, da ste blago odposlali.

You will receive a full refund of the price you paid for the Products and any applicable delivery charges you paid for. The Seller will reimburse you of all received sums through the same means of payment initially used by you and as soon as possible and not later than 14 days from the day on which have informed them of your decision to cancel the contract. The Seller can withhold the reimbursement until they have received the goods back or you have provided them with a proof of having sent the goods back.

Če izdelke vračate zaradi napak ali zavajajočega opisa, preberite člen 10.1.

If you return the Products because they were faulty or mis-described, please see clause 10.1.

 

 

Če je bil izdelek dostavljen:

If the Products were delivered to you:

●      ga morate vrniti trgovcu takoj, ko je to mogoče. Če je treba izdelek prevzeti od vas, lahko trgovec uredi prevzem izdelka na naslovu, na katerega je bil dostavljen. Trgovec bo stopil v stik z vami, da se dogovorite za čas prevzema;

●      you must return the Products to Seller as soon as reasonably practicable. If the Products require collection, Seller may arrange to collect the Products from the address to which they were delivered. Seller will contact you to arrange a suitable time for collection;

●      razen če ima izdelek napako ali ne ustreza opisu (v tem primeru velja člen 10.1), stroške vračanja izdelka trgovcu ali stroške prevzema pri vas nosite sami. Kadar je možen prevzem, vas bo trgovec o stroških prevzema obvestil preden uredi prevzem. Če je vračilo brezplačno, je to navedeno na strani izdelka;

●      unless the Products are faulty or not as described (in this case, see clause 10.1), you will be responsible for the cost of returning the Products to Seller or, where relevant, the cost of Sellercollecting the Products from you. Where a collection is possible, Seller will confirm the charges for a collection of the Products before arranging a collection with you; if free return is predicted, it will be defined on the Product page.

●      zakonsko ste obvezani izdelek obdržati in zanj razumno skrbeti, dokler je v vaši lasti.

●      you have a legal obligation to keep the Products in your possession and to take reasonable care of the Products while they are in your possession.

 

 

Kot potrošnik imate vedno zakonske pravice glede izdelkov, ki imajo napake ali niso skladni z opisom. Določbe glede vračanja izdelkov v 10. členu ali drugje v teh pogojih uporabe na te pravice ne vplivajo.

As a consumer, you will always have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. These legal rights are not affected by the returns policy in this clause 10 or these Terms.

 

 

11.               DOSTAVA

11.       DELIVERY

Vaše naročilo bo trgovec izpolnil do predvidenega datuma dostave, navedenega na strani za dokončanje nakupa, razen v primeru dogodkov, na katere ne moremo vplivati. Če trgovec blaga ne more dostaviti do predvidenega datuma dostave zaradi dogodkov, na katere ne more vplivati, vam lahko sporoči nov predvideni datum dostave.

Your order will be fulfilled by the estimated delivery date set out on the checkout page, unless there is an Event Outside Our Control. If  Sellers are unable to meet the estimated delivery date because of an Event Outside Our Control, Seller may contact you with a revised estimated delivery date.

 

 

Dostava je zaključena, ko so izdelki dostavljeni na predloženi naslov.

Delivery will be completed when Products will be delivered to the address you provided.

 

 

Od zaključka dostave za izdelek odgovarjate vi.

The Products will be your responsibility from the completion of delivery.

 

 

Poleg običajne lahko trgovec ponuja tudi druge načine dostave (na primer ekspresno, isti dan, standardno brez sledenja ipd.). Pri izbiri vrste dostave (načina pošiljanja) pri dokončanju nakupa sta prikazana cena in predvideni datum dostave. Če izberete drugo vrsto pošiljanja kot standardno, je lahko potrebno doplačilo.

 

Different methods of delivery beside the standard one may be offered (for example express, same day, standard without tracking code…). When choosing a type of delivery (shipping method) in the checkout the cost and estimated delivery date will be displayed. When choosing othere shipping methods than standard, additional costs may apply.

 

 

12.       MEDNARODNA DOSTAVA

12.               INTERNATIONAL DELIVERY

Trgovci dostavljajo v države, navedene na strani posamezne prodajalčeve trgovine (države dostave). Za določene države dostave veljajo omejitve glede posameznih izdelkov, zato pred naročilom izdelka pozorno preverite informacije in cene na strani trgovčeve trgovine.

Sellers deliver to the countries set out on each Seller Shop page (Delivery Destinations). However there are restrictions on some Products for certain Delivery Destinations, so please review the information on each Seller Shop page together with the associated costs carefully before ordering Products.

 

 

Upoštevati morate vse veljavne zakone in predpise države, v katero je izdelek poslan. Ne odgovarjamo za vaše kršitve te zakonodaje.

You must comply with all applicable laws and regulations of the country for which the Products are destined. We will not be liable or responsible if you break any such law.

 

 

13.               CENA IZDELKA IN STROŠKI DOSTAVE

13.              PRICE OF PRODUCTS AND DELIVERY CHARGES

Cene izdelkov so navedene na spletnem mestu. Z vso razumno skrbnostjo zagotavljamo, da so cene izdelkov v času vnosa podatkov v sistem točne.

The prices of the Products will be as quoted on the Site. We take all reasonable care to ensure that the prices of Products are correct at the time when the relevant information was entered onto the system.

 

 

Cena izdelka vsebuje DDV, ki se obračuna skladno z veljavnim zakonom.

The price of a Product includes VAT (where relevant) VAT is charged in accordance with applicable law.

 

 

Cena izdelka ne vsebuje stroškov dostave. Stroški dostave trgovca so navedeni na spletnem mestu. Na strani izdelka so prikazani najnižji stroški dostave. Med zaključevanjem nakupa so prikazane vse možnosti dostave s povezanimi stroški.

The price of a Product does not include delivery charges. Seller`s delivery charges are as quoted on the Site. The lowest delivery charges are diplayed on the product page. All delivery options and charges are displayed during the checkout.

 

 

14.       PLAČILA

14.               HOW TO PAY

Plačila za izdelke na spletnem mestu uporabnik opravi prek spletnega mesta z uporabo plačilnih storitev, ki jih to omogoča – s kreditno/debetno kartico ali drugim podprtim plačilnim sredstvom. Plačilna sredstva, ki jih sprejemamo, so opisana v odgovorih na pogosta vprašanja na www.Piazz.com.

Payments for Products on the Site shall be made by you (Customer) to the Seller through the Site, using supported payment services - Credit/Debit cards or any other integrated mean of payment. Descriptions of means of payment that we accept, are available on www.Piazz.com under the section FAQ.

 

 

S posredovanjem podatkov o svoji plačilni kartici nas pooblaščate, da podatke o kartici shranimo (varno shranjevanje zagotavlja ponudnik plačilnih storitev naveden na spletnem mestu) in jo kasneje uporabite kot plačilno sredstvo za nakupe na spletnem mestu. Vedno imate na izbiro možnost, da podatkov o kartici ne shranite ali da podatek o kartici izbrišete.

By providing payment card information to us, you authorize us to store (securly stored by Site`s Payment service provider) and use the card as a payment method for purchases made on the Site later on. You always have an option not to store the card information or to delete a card stored.

 

 

Plačila prek spletnega mesta se posredujejo trgovcu in ne Piazzu. To ne vpliva na nobeno pravico, ki jo imate v razmerju do nas po teh pogojih uporabe.

Please note that your payment made through the Site will be transferred to the Seller, not Piazz. These arrangements shall not affect any rights that you may have against us under these Terms.

 

 

15.               GARANCIJE PROIZVAJALCEV

15.              MANUFACTURER GUARANTEES

Za nekatere izdelke lahko velja garancija proizvajalca ali trgovca. Veljavni pogoji so podrobneje navedeni v garanciji proizvajalca ali trgovca, ki je na voljo na strani izdelka.

Some of the Products we sell to you come with a manufacturer's or Seller`s guarantee. For details of the applicable terms and conditions, please refer to the manufacturer's or Seller`s guarantee provided with the Products on the Product page.

 

 

Za potrošnike poleg zakonskih pravic glede izdelkov, ki imajo napake ali niso skladni z opisom, velja tudi garancija proizvajalca/trgovca.

If you are a consumer, a manufacturer's/Seller`s guarantee is in addition to your legal rights in relation to Products that are faulty or not as described.

 

 

16.       KODE ZA POPUST

16.               DISCOUNT CODES

Za nakup izdelkov na spletnem mestu so lahko na voljo kode za popust. Zanje lahko veljajo posebni pogoji.

Discount Codes may be available to use on products purchased from the Site. Special terms may apply.

 

 

17.               DOGODKI, NA KATERE NE MOREMO VPLIVATI

17.       EVENTS OUTSIDE OF OUR CONTROL

Nismo odgovorni za kakršno koli neizpolnitev svojih obveznosti po pogodbi ali zamudo pri njihovem izpolnjevanju, če je ta posledica dogodkov, na katere ne moremo vplivati. V tem členu je opredeljen pojem dogodek, na katerega ne moremo vplivati.

We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under a Contract that is caused by an Event Outside Our Control. An Event Outside Our Control is defined in this clause.

 

 

Dogodek, na katerega ne moremo vplivati, je vsako dejanje ali dogodek zunaj našega razumnega nadzora, vključno z vsakršnimi stavkami, izprtji ali drugim protestnim delovanjem delavcev tretjih oseb, javnimi nemiri, upori, vdorom, terorističnimi napadi in grožnjami, vojno (razglašeno ali ne), grožnjo vojne ali pripravo na vojno, požarom, eksplozijo, nevihto, poplavo, potresom, pogrezanjem, epidemijo ali drugo naravno katastrofo, odpovedjo delovanja javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij ali nezmožnostjo uporabe železniškega, ladijskega ali zračnega prevoza in prevoza z motornimi vozili ali drugih oblik javnega in zasebnega prevoza.

An Event Outside Our Control means any act or event beyond our reasonable control, including without limitation, strikes, lock-outs or other industrial action by third parties, civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or not) or threat or preparation for war, fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster, or failure of public or private telecommunications networks or impossibility of the use of railways, shipping, aircraft, motor transport or other means of public or private transport.

 

 

Če pride do dogodka, na katerega ne moremo vplivati, ki vpliva na naše izvajanje obveznosti po pogodbi:

If an Event Outside Our Control takes place that affects the performance of our obligations under a Contract:

●      vas bomo o tem nemudoma obvestili;

●      we will contact you as soon as reasonably possible to notify you; and

●      se naše obveznosti po pogodbi odložijo, pri čemer se čas za izpolnitev obveznosti podaljša za trajanje dogodka, na katerega ne moremo vplivati. Če dogodek, na katerega ne moremo vplivati, vpliva na datum dostave izdelka, se bomo z vami dogovorili za nov datum dostave po prenehanju dogodka, na katerega ne moremo vplivati. Če to ni mogoče, bomo začeli postopek vračila kupnine v znesku polne cene izdelka in povezanih stroškov pošiljanja.

●      our obligations under a Contract will be suspended and the time for performance of our obligations will be extended for the duration of the Event Outside Our Control. Where the Event Outside Our Control affects our delivery of Products to you, we will arrange a new delivery date with you after the Event Outside Our Control is over. In the case that such arrangement can not be made, we will trigger a refund for the full price of the product and the corresponding delivery costs.

 

 

18.       KOMUNIKACIJA

18.               COMMUNICATION BETWEEN US

Pisna komunikacija v teh pogojih uporabe vključuje e-pošto.

When we refer, in these Terms, to "in writing", this will include email.

 

 

Kot potrošnik:

As a consumer:

●      lahko uveljavljate svojo zakonsko pravico do odstopa od pogodbe, kot je določeno v 10. členu, tako da nas o tem pisno obvestite prek “Mojega računa”. Kopijo poslanega obvestila o odstopu pogodbe lahko shranite za lastno evidenco. Odstop od pogodbe začne veljati na dan, ko vložite zahtevek prek spletnega mesta.

●      To cancel a Contract in accordance with your legal right to do so as set out in clause 10, you must contact us in writing by submitting a notification through your “My Account”. You may wish to keep a copy of the cancellation notification which you submit for your own records. Your cancellation is effective from the date you submitted the cancellation through the system on the Site.

●      Če nam želite pisno posredovati kar koli drugega, na primer mnenje ali pritožbo, nam to lahko posredujete prek kanala Moj račun ali pa pošljete po e-pošti na info@piazz.com ali po navadni pošti na Telekom Slovenije, »Piazz«, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.

●      If you wish to contact us in writing for any other reason, such as giving feedback or making a complaint, you can submit a complaint through your  “My Account”, send it to us at info@piazz.com or at Telekom Slovenije, »Piazz«, Cigaletova 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.

●      Če moramo stopiti v sik z vami ali vam poslati pisno obvestilo, bomo to storili prek sporočil v Mojem računu, e-pošte ali navadne pošte na naslov, ki ga navedete v naročilu.

●      If we have to contact you or give you notice in writing, we will do so by Messages in My account, email or by post to the address you provide to us in your order.

 

 

19.                    DRUGE POMEMBNE DOLOČBE

19.                OTHER IMPORTANT TERMS

Svoje pravice in obveznosti po pogodbi lahko prenesemo na drugo organizacijo, pri čemer to ne vpliva na vaše pravice ali naše obveznosti po teh pogojih. Če se to zgodi, vas bomo o tem obvestili na ustrezen način.

We may transfer our rights and obligations under a Contract to another organisation, but this will not affect your rights or our obligations under these Terms. We will always notify you accordingly.

 

 

Svoje pravice ali obveznosti po teh pogojih uporabe lahko na tretjo osebo prenesete le z našim pisnim soglasjem.

You may only transfer your rights or your obligations under these Terms to another person if we agree in writing.

 

 

Če je katera določba teh pogojev v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil the pogojev. Pogodbeni stranki se bosta, ob upoštevanju namena teh pogojev, dogovorili za novo ustrezno določbo, ki bo v skladu z zakonodajo in predpisi.

 If any provision of this Terms is in contradiction with the currently valid laws and regulations, this shall not affect the validity of the remaining provisions of this Terms. The contracting parties shall, taking into account the purpose of this Terms, agree on a new suitable provision that is compliant with laws and regulations.

 

 

Če ne vztrajamo pri vašem izpolnjevanju obveznosti po teh pogojih uporabe do nas ali ne uveljavljamo svojih pravic v razmerju do vas ali z njihovim uveljavljanjem zamujamo, to ne pomeni, da smo se svojim pravicam v razmerju do vas odpovedali in da vam teh obveznosti ni treba spoštovati. Če se odpovemo uveljavljanju svojih pravic zaradi vaše kršitve, bomo to storili pisno, pri čemer to ne pomeni, da se samodejno odpovedujemo uveljavljanju teh pravic pri prihodnjih kršitvah.

If we fail to insist that you perform any of your obligations under these Terms, or if we do not enforce our rights against you, or if we delay in doing so, that will not mean that we have waived our rights against you and will not mean that you do not have to comply with those obligations. If we do waive a default by you, we will only do so in writing, and that will not mean that we will automatically waive any later default by you.

 

 

Odgovorni ste za plačilo, odvedbo, obračunavanje in prijavo vseh davkov, dajatev in drugih prispevkov državi, povezanih z vašo dejavnostjo pri storitvi, pri čemer lahko Piazz po lastni presoji kar koli od zgoraj naštetega stori v vašem imenu ali za svoj račun.

You will be responsible for paying, withholding, filing, and reporting all taxes, duties, and other governmental assessments associated with your activity in connection with the Service, provided that Piazz may, in its sole discretion, do any of the foregoing on your behalf or for itself as it sees fit.

 

 

Od pogodbe (skladno s 16. členom direktive o pravicah potrošnikov 2011/83/EU – CRD) ne morete odstopiti v naslednjih primerih:

We shall not provide you the right of withdrawal as regards the following (pursuant to Article 16 of the Consumer Rights Directive 2011/83/EU - CRD):

(a) pogodbe o opravljanju storitev po celotni izvedbi storitve, če se je izvajanje začelo z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in privolitvijo, da bo izgubil pravico do odstopa do pogodbe, ko bo trgovec pogodbo v celoti izpolnil;

(a) service contracts after the service has been fully performed if the performance has begun with the consumer’s prior express consent, and with the acknowledgement that he will lose his right of withdrawal once the contract has been fully performed by the trader;

(b) dobavo blaga ali izvedbo storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, nad katerimi trgovec nima nobenega nadzora, in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku;

(b) the supply of goods or services for which the price is dependent on fluctuations in the financial market which cannot be controlled by the trader and which may occur within the withdrawal period;

(c) dobavo blaga ali izvedbe storitev, narejenih po podrobnem opisu ali osebnih željah potrošnika;

(c) the supply of goods made to the consumer’s specifications or clearly personalised;

(d) dobavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali mu hitro poteče rok uporabe;

(d) the supply of goods which are liable to deteriorate or expire rapidly;

(e) dobavo zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračanje zaradi varovanja zdravja ali iz higienskih razlogov in je bilo po dostavi odpečateno;

(e) the supply of sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and were unsealed after delivery;

(f) dobavo blaga, ki je po dostavi zaradi njegove narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

(f) the supply of goods which are, after delivery, according to their nature, inseparably mixed with other items;

(g) dobavo alkoholnih pijač, za katere je bila cena dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe, ki se lahko dostavijo šele po 30 dneh in katerih dejanska vrednost je odvisna od tržnih nihanj, nad katerimi trgovec nima nadzora;

(g) the supply of alcoholic beverages, the price of which has been agreed upon at the time of the conclusion of the sales contract, the delivery of which can only take place after 30 days and the actual value of which is dependent on fluctuations in the market which cannot be controlled by the trader;

(h) pogodbe, v katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk trgovca zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če ob priložnosti takega obiska trgovec opravi dodatne storitve poleg tistih, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, ali zagotovi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, ki so nujno potrebni za izvedbo vzdrževalnih del ali popravila, se pravica do odstopa od pogodbe uporablja za navedene dodatne storitve ali blago;

(h) contracts where the consumer has specifically requested a visit from the trader for the purpose of carrying out urgent repairs or maintenance. If, on the occasion of such visit, the trader provides services in addition to those specifically requested by the consumer or goods other than replacement parts necessarily used in carrying out the maintenance or in making the repairs, the right of withdrawal shall apply to those additional services or goods;

(i) dobavo zapečatenih zvočnih ali zapečatenih vizualnih posnetkov ali računalniških programov, ki so bili po dostavi odpečateni;

(i) the supply of sealed audio or sealed video recordings or sealed computer software which were unsealed after delivery;

(j) dobavo časopisov, periodičnega tiska ali revij, razen kadar gre za naročniške pogodbe za dobavo takih publikacij;

(j) the supply of a newspaper, periodical or magazine with the exception of subscription contracts for the supply of such publications;

(k) pogodbe, sklenjene na javni dražbi;

(k) contracts concluded at a public auction;

(l) zagotavljanje nastanitve, ki ni za bivalne namene, opravljanje prevoza blaga, storitev najema avtomobilov, priprave in dostave hrane ali storitev v povezavi z dejavnostmi za prosti čas, če je v pogodbi predviden določen datum ali čas izvedbe;

(l) the provision of accommodation other than for residential purpose, transport of goods, car rental services, catering or services related to leisure activities if the contract provides for a specific date or period of performance;

(m) dobavo digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je izvajanje storitve začelo na podlagi izrecnega predhodnega soglasja potrošnika in z njegovo privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe..

(m) the supply of digital content which is not supplied on a tangible medium if the performance has begun with the consumer’s prior express consent and his acknowledgment that he thereby loses his right of withdrawal.

 

 

V primeru neskladij med angleško in slovensko verzijo prevlada angleška verzija.

In case of discrepancy between English and Slovenian version, the English shall prevail.

 

 

20.  PRAVICA PIAZZA DO SPREMINJANJA TEH POGOJEV UPORABE

20. PIAZZ’S RIGHT TO VARY THESE TERMS

Ti pogoji uporabe se lahko spremenijo, na primer v naslednjih okoliščinah:

These Terms may be updated from time to time, for instance in the following circumstances:

●      v primeru sprememb načina obdelave naročil in sprejemanja plačil in

●      changes in how we process orders and accept payment from you; and

●      v primeru sprememb veljavnih zakonov in regulativnih zahtev ali drugih podobnih sprememb in

●      v primeru drugih sprememb.

●      changes in relevant laws and regulatory requirements or any other changes or

●      other changes.

 

 

Ob vsakem naročilu izdelka vašo pogodbo s trgovcem urejajo takrat veljavni pogoji uporabe.

Every time you order Products, the Terms in force at that time, will apply to the Contract between you and the Seller.

 

 

Ti pogoji začnejo veljati z dnem 15. 10. 2020.

This Terms shall be valid as of October 15th 2020.

 

 

 

 

GO 3.0.3/184.1 (15.10.2020)